Fundats

1
Fondens navn er "Fonden for Trer og Milj".
Fondens virksomhedsomrde er Danmark.
Fondens hjemsted er Frederiksberg.

2
Fondens forml er gennem oplysning, forskning eller p anden mde at sttte bestrbelser for inden for landets grnser at bevare eller nyskabe trplantninger, enkelttrer og buske, der er vrdifulde miljmssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller stetisk henseende.

3
Fondens organer er reprsentantskabet og forretningsudvalget. Medlemmerne er ulnnede.

4
Reprsentantskabet bestr af indtil 22 medlemmer. Formanden udpeges af Dansk Dendrologisk Forening. Af de vrige medlemmer udpeges mindst 12 institutioner og foreninger med tilknytning til fondens forml eller med srlig interesse for dens arbejde.
Til fondens frste reprsentantskab udpeger Dansk Dendrologisk Forening foruden formanden indtil 5 medlemmer, og de nedennvnte 11 institutioner og foreninger hvert et medlem
Danmark Naturfredningsforening.
Dansk Planteskoleejerforening.
Den kgl. Veterinr- og Landbohjskole *).
De samvirkende danske Haveselskaber.
Foreningen Danske Landskabsarkitekter.
Havebrugshistorisk Selskab.
Inspektoratet for de kgl. Haver.
Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur.
Stads- og Kommunegartnerforeningen.
Reprsentantskabet bestemmer fremtidig selv, hvilke institutioner og foreninger der skal anmodes om at udpege reprsentanter, og kan tillige supplere sig selv med enkeltpersoner med srlig interesse for fonden.

5
Reprsentantskabets formand og vrige medlemmer udpeges for 4 r. Genvalg kan finde sted.

6
Reprsentantskabet afholder ordinrt mde n gang rligt inden udgangen af maj mned. Ekstraordinrt mde afholdes, nr mindst en tredjedel af reprsentantskabets medlemmer forlanger det, eller forretningsudvalget beslutter det. Begring om et sdant mde skal indeholde oplysning om, hvilke emner der nskes forhandlet p mdet.
Indkaldelse til ordinrt og ekstraordinrt mde skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Reprsentantskabet er beslutningsdygtigt, nr halvdelen af dets medlemmer er til stede. Afgrelse trffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilflde af at stemmerne str lige, gr formandens stemme udslaget.
Til forandring i eller tillg til fundatsen, til kb, salg og pantstning af fast ejendom og til beslutning om oplsning af fonden krves dog 2/3 af de afgivne stemmer, samt efterflgende godkendelse af Civilretsdirektoratet.

7
Reprsentantskabet trffer beslutning om beretning, regnskab, budget, kb, salg og pantstning af fastejendom, fundatsndringer og tillg samt selskabets oplsning og behandler i vrigt de sager, som forretningsudvalget forelgger.

8
Forretningsudvalget bestr af 3 til 6 medlemmer, som for et r ad gangen vlges af reprsentantskabet af dets midte. Genvalg kan finde sted. I tilflde af ledighed kan forretningsudvalget indtil nste ordinre reprsentantskabsmde supplere sig selv blandt medlemmerne af reprsentantskabet. forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretr.

9
Forretningsudvalget holder mde s ofte det efter formandens skn er ndvendigt. Endvidere kan ethvert medlem af forretningsudvalget forlange dette indkaldt. Indkaldelse til mde skal ske med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Forretningsudvalget kan antage den ndvendige lnnede medhjlp.

10
Forretningsudvalget trffer de ndvendige foranstaltninger til gennemfrelse af fondens forml og er ansvarlig for udarbejdelse af budget og for regnskabets frelse.

11
Fonden tegnes af formanden for fondens forretningsudvalg sammen med kassereren eller sekretren. I formandens fravr tegnes fonden af kassereren og sekretren i forening. Ved kb, salg og pantstning af fast ejendom tegnes fonden af det samlede forretningsudvalg.

12
Fondens regnskabsr er kalenderret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

13
Fondens midler ved stiftelsen er sknket af Dansk Dendrologisk Forening. Fremtidige midler tilvejebringes ved gaver, indsamlinger, legater, tilskud fra offentlige myndigheder m.v. samt p anden mde efter reprsentantskabets afgrelse. Midler, der ikke umiddelbart anvendes, anbringes efter de gldende regler for anbringelse af legatmidler under offentligt tilsyn.
Fondens vrdipapirer skal lyde p fondens navn og s vidt muligt noteres som tilhrende fonden. De skal prohiberes af Civilretsdirektoratet.

14
Sfremt reprsentantskabet beslutter at oplse fonden, jf. 6, stk. 4, foretager forretningsudvalget efter samrd med Dansk Dendrologisk Forening indstilling til Civilretsdirektoratet om, hvorledes der skal forholdes med fondens kapital.

15
Nrvrende fundats bliver at forelgge Civilretsdirektoratet til stadfstelse. ndringer i og tilfjelser til fundatsen kan kun foretages med Civilretsdirektoratets godkendelse.

*) Den kgl. Veterinr- og Landbohjskole fusionerede i 2007 med Kbenhavns Universitet under navnet LIFE